O Nas

Spółdzielnia Socjalna osób prawnych Synergia założona została 30 kwietnia 2020 r. w ramach projektu OWES Obszaru Bielskiego – projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), działanie 9.3. „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie”. W ramach projektu Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie na utworzenie 10 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Organami założycielskimi przedsiębiorstwa społecznego są Gmina Bielsko-Biała i Gmina Kozy. 

Przedstawicielami z ramienia gmin założycielskich są:

– Członek Spółdzielni Socjalnej Synergia Gminy Kozy

Reprezentowana przez p. Marcina Laska, Zastępcę Wójta Gminy Kozy

– Członek Spółdzielni Socjalnej Synergia Gmina Bielsko-Biała

Reprezentowana przez p. Adama Ruśniaka, Zastępcę Prezydenta Miasta Bielsko-Biała

CEL POWOŁANIA SPÓŁDZIELNI

Celem nadrzędnym Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osób bezrobotnych, mających problemy ze znalezieniem pracy na wolnym rynku, osób niepełnosprawnych a także osób bezdomnych i byłych więźniów. Spółdzielnia realizuje społeczne cele, jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa, które odbudowują u pracowników umiejętność uczestniczenia  w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy.

Dla realizacji celów Spółdzielnia może prowadzić działalność w zakresie produkcji, usług i handlu.  Dla wykonywania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest: niespecjalistyczne sprzątanie wewnątrz budynków – ogólne sprzątanie wnętrz i podobna działalność pomocnicza, utrzymanie czystości na zewnątrz,  w zależności od pory roku oraz prace interwencyjne związane z utrzymaniem terenów zielonych. 

Kluczowymi odbiorcami usług Spółdzielni Socjalnej Synergia są  Miasto Bielsko – Biała oraz Gmina Kozy, czyli organy założycielskie Spółdzielni.  Spółdzielnia korzysta z udzielania zamówień publicznych w trybie „in-house”.

W chwili obecnej Spółdzielnia zatrudnia 30 osób, współpracując przy rekrutacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej. 

ZLECENIA REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

– Utrzymanie czystości ścisłego centrum Bielska-Białej – ulica 11 Listopada oraz ulice przyległe

– Codzienne sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 5,6,7, placu Opatrzności Bożej oraz przy ul. Ks. Stojałowskiego

– Utrzymanie niezagospodarowanych terenów zielonych na terenie miasta Bielska-Białej

– Prace ogólnobudowlane oraz konserwatorskie.


Przedsiębiorstwo społeczne Spółdzielnia Socjalna Synergia utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Oś
priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w
regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej